بخاری گاز سوزهای جهان گاز12000با قدرت حرارتی kcal 12000 در ساعت می باشد که با بهره گیری از بالاترین تجارب فنی و بهترین کیفیت به دست پر توان کارگران و متخصصین ایرانی ساخته شده است .